Download

Hier vind je de algemene voorwaarden van MyTeambook. De voorwaarden zijn ook beschikbaar als download:

Download PDF

Bedrijfsinformatie

KvK
59338253
BTW
NL853429406B01
Adres
Godfried Bomansstraat 43
6372 KR Landgraaf

Algemene voorwaarden MyTeambook

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Drukwerk – het door de leverancier op basis van het door de opdrachtgever aangeleverde ontwerp te vervaardigen eindproduct in de vorm van een drukwerk.

Leverancier – My Teambook V.O.F.

Ontwerp – het door de opdrachtgever al dan niet met behulp van de website en/of online diensten van de leverancier gecreëerde, digitale bronbestand op basis waarvan het drukwerk zal worden vervaardigd.

Opdrachtgever – de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de leverancier;

Overeenkomst op afstand – een overeenkomst waarbij in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand – middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier te sluiten en gesloten overeenkomsten.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de beoogde opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en zij op eerste verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

1.Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2.Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4 - Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.


Artikel 5 - Auteursrecht

1.De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens voornoemde wet- en regelgeving of regelgeving geldend kunnen maken.

2.Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

4.De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische, opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5.De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het hiervoor bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 6 - Distributie

Opdrachtgever dient zich voor het verstrekken van de opdracht te vergewissen van de wet- en regelgeving welke van toepassing is op distributie van drukwerk in het land of de regio waar de opdrachtgever het drukwerk beoogt te (doen) distribueren. De leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk enige civiel- of strafrechtelijke rechtsinbreuk samenhangende met de distributie van het drukwerk.

Artikel 7 - Prijzen

1.De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

2.De leverancier is nimmer verplicht tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 8 - Prijswijzigingen

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens de volgende omstandigheden:

a.stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;

b.stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;

c.invoering van nieuwe en verhoging van BTW of bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen;

d.een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of;

e.in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan. De opdrachtgever heeft echter de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Levering

1.De leverancier streeft ernaar alle opdrachten binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling uit te voeren. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn welke zonder nadere ingebrekestelling kan strekken tot ontbinding van de overeenkomst.

2.Het drukwerk zal worden geleverd op het adres dat de opdrachtgever aan de leverancier heeft opgegeven bij het aangaan van de overeenkomst.

3.De opdrachtgever kan kiezen voor aangetekende of reguliere verzending. Bij aangetekende verzending draagt de opdrachtgever de verzendkosten en de leverancier het verzendrisico. Bij reguliere verzending draagt opdrachtgever zowel de verzendkosten als het verzendrisico.

Artikel 10 - Conformiteit, garantie en klachtenregeling

1.De leverancier staat garant voor de conformiteit van het drukwerk aan het ontwerp. Daarbij wijst de leverancier er uitdrukkelijk op dat kleuren van het drukwerk kunnen afwijken van de kleuren en waargenomen scherpte van het ontwerp zoals deze op het beeldscherm van de opdrachtgever worden weergegeven. Dit is inherent aan de ruime variatie in grootte en resolutie van verschillende beeldscheren en de ruime variatie tussen hoe verschillende beeldschermen de verschillende kleuren weergeven. De afwijking tussen schermweergave en drukwerk kan door de ontwerper worden geminimaliseerd door kalibratie van het scherm met daartoe geëigende software, doch de leverancier kan en zal nimmer garant staan voor het exact overeenkomen van de schermweergave met het drukwerk. Aansprakelijkheid van de leverancier in dit verband blijft beperkt tot productiefouten, welke de leverancier, daaronder begrepen diens hulppersonen, kunnen worden toegerekend.

2.De leverancier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3.Een door de leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de leverancier kan doen gelden.

4.Bij de leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5.Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.


Artikel 11 - Dataverlies

De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het ontwerp.

Artikel 12 - Eigendom productiemiddelen etc.

1.Leverancier maakt bij de vervaardiging van het drukwerk gebruik van productiemiddelen en derde uitvoerende partijen. Alle productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, althans diens hulppersonen ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2.De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

3.De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13 - Retentie

Na verwerking van de opdracht wordt het ontwerp voor onbepaalde tijd digitaal bewaard door de leverancier, teneinde hergebruik door de opdrachtgever mogelijk te maken. Aan deze retentie kunnen geen rechten worden ontleend, waarbij tevens zij verwezen naar het bepaalde omtrent dataverlies.

toolbar